سیفی جات

هندوانه

14,600 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

سیفی جات

خربزه جانا

3,690 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

سیفی جات

خربزه مشهدی

3,690 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

سیفی جات

ملون

3,690 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه