سیفی جات

خربزه جانا

تماس بگیرید

هرعدد حدود ۱۰۰۰ گرم

سیفی جات

خربزه مشهدی

تماس بگیرید

هرعدد حدود ۱۵۰۰ گرم

سیفی جات

ملون

تماس بگیرید

هرعدد حدود ۱۴۰۰ گرم

سیفی جات

هندوانه

تماس بگیرید

ثبت سفارش به صورت عددی می باشد