فرنگی جات

بادمجان

7,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

بادمجان دلمه

9,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

بلال مکزیکی

18,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

پیاز زرد

16,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

پیاز سفید

15,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

پیاز قرمز

18,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

زرشک

59,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

سیب زمبنی

19,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

39,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

سیر خشک

46,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

شلغم

19,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

فلفل تند

26,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه