فرنگی جات

بادمجان

19,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

بادمجان دلمه

19,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

باقالا

29,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

پیاز زرد

36,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

پیاز سفید

36,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

سیب زمبنی

19,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

سیر خشک

69,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

شلغم

16,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

فلفل تند

26,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

فلفل دلمه

32,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

فلفل دلمه رنگی

49,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

فلفل شیرین

29,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه