میوه جات

ازگیل

39,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

انار دماوند

39,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

59,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

39,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

انگور شاهرودی

29,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

بلوط

تماس بگیرید

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

به

26,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

پرتقال جنوب

39,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

پرتقال شمال

19,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

پسته تازه

296,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

توت فرنگی

49,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

خرمالو کن

39,600 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه