میوه جات

بلوط

تماس بگیرید

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

پرتقال توسرخ

23,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

پرتقال شمال

22,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

توت فرنگی

169,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

خیار

29,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

سیب زرد

42,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

سیب قرمز

29,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

کیوی

46,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

گریپ فروت

14,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

لیمو سنگی

32,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

لیمو شیرین

31,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

66,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه