فرنگی جات

نخود پاک کرده

تماس بگیرید

هر بسته حدود ۱۲۰۰ گرم