فرنگی جات

کدو حلوایی

20,000 تومان

هرعدد حدود 2000 گرم