پیاز سفید

2,000 تومان

هرعدد حدود 170 گرم

پیاز سفید

2,000 تومان