میوه جات

گریپ فروت

14,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

گل کلم

11,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

گوجه فرنگی

19,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

گوجه گیلاسی

36,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

لبو

19,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

لوبیا سبز

32,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

لیمو سنگی

32,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

لیمو شیرین

31,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

استوایی

موز

68,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

استوایی

نارگیل

63,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

66,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

سیفی جات

هندوانه

14,600 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه