میوه جات

شلیل انجیری

3,690 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

کدو حلوایی

3,690 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

کنگر

3,690 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

کیوی توسرخ

69,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

گلابی

3,690 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

گوجه سبز

3,690 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

گیلاس تکدانه

3,690 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

لیمو ترش

3,690 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

سیفی جات

ملون

3,690 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

33,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

نارنگی پچ

42,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

نارنگی شمال

3,690 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه